Algemene voorwaarden

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het gebruik van de verkoopsite van de VZW FC Zemst Sportief  (hierna de "Verkoper" genoemd) met maatschappelijke zetel te 1980 Zemst, Brusselsteenweg 7 en gekend onder het ondernemingsnummer BE 467.212.376

www.fczemst.be

secretariaat@fczemst.be

Telefoon: 015/61.04.01

Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop van gadgets, en enkele food/drank producten (hierna "Producten" genoemd) via de Site door de Verkoper op het grondgebied België.

De Site is gecreëerd en wordt beheerd door de Verkoper. Iedere Gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt een natuurlijk persoon, niet-handelaar en handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger. Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven. Wat het verschaffen van persoonlijke gegevens betreft, dient de wettelijke vertegenwoordiger in elk geval zelf het inschrijvingsformulier in te vullen of de onbekwaam verklaarde uitdrukkelijk toestemming verlenen om voornoemd formulier in te vullen, met dien verstande dat de bepalingen inzake persoonsgegevens uitgewerkt in artikel 11 onverkort van kracht blijven. Verkoop van Alcoholische dranken worden niet afgegeven aan - 18jarigen.

Voorwerp

Enerzijds regelen deze algemene voorwaarden het louter gebruik van de Site door de "Gebruiker" ervan. Anderzijds zijn onderhavige voorwaarden eveneens van toepassing voor de online verkoop door de Verkoper op het grondgebied België. Deze voorwaarden hebben tevens tot doel de verkoop modaliteiten te bepalen, inzake bestelling, service, betaling en levering en bepalen derhalve de stappen die nodig zijn voor het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Bestelling

Iedere Gebruiker heeft de mogelijkheid om online het gewenste Product aan te klikken. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de Gebruiker zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, van de prijzen en van de beschrijving van het te koop aangeboden Product.

De Verkoper verbindt zich ertoe de op de Site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt. Binnen de 2 dagen nadat de Verkoper de bestelling van de Gebruiker heeft ontvangen, stuurt de Verkoper een e-mail ter bevestiging op het door de Gebruiker opgegeven e-mailadres. Deze mail bevat ook een samenvatting van de bestelling en een link naar de downloadbare Algemene Voorwaarden.

De Gebruiker dient bij de online bestelling eveneens de gewenste betaalwijze aan te klikken.

Levering / afhaling

Alle informatie omtrent de bestelling en de levering staat onder de aparte categorie ‘bestelling en afhaling’. Al onze producenten worden door de koper zelf afgehaald op locatie bij de verkoper. Na een correcte bestelling en betaling ontvangt de koper een eerste e-mail met alle informatie omtrent de bestelde producten en de afhaalmethode. Wanneer de bestelde producten beschikbaar zijn, ontvangt de koper een tweede e-mail met informatie waar en wanneer deze opgehaald kunnen worden.

Garantie

Op alle Non food producten geldt een garantie van 6 maanden vanaf de levering van de Producten. Partijen aanvaarden dat de aard van de Producten geen wettelijk vermoeden kan verantwoorden dat gebreken aan overeenstemming vermoed worden te hebben bestaan op het tijdstip van levering (in de zin van art. 1649quater, §4 B.W.). Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de Gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming.

Het beroep op de garantie dient te gebeuren door het binnenbrengen van de Producten (die droog, hygiënisch en proper moeten zijn) op FCZemst Sportief VZW of door de terugzending van de Producten door de Gebruiker samen met het aankoopbewijs naar het volgende retouradres: FCZemst sportief VZW Brusselsesteenweg 7 1980 Zemst.

De Gebruiker dient op een goed zichtbare wijze aan te duiden waar het artikel een gebrek vertoont. De garantiedienst van de Verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de Producten, die een beslissing neemt of een gebrek bestaat aan de Producten die binnen de garantie valt.

Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Partijen zijn alle verschuldigde bedragen ter plaatse betaalbaar op het door de Gebruiker aangeduide afhaal- leveringspunt en dit ten laatste op het ogenblik van afhaling/levering. Bij het plaatsen van de bestelling heeft de Gebruiker de keuze tussen volgende manieren van betaling:

Met een bankkaart (kredietkaart) : De Gebruiker is verplicht het nummer van zijn/haar bankkaart/kredietkaart op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd.

Aanvaarding & Verhaal

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de afhaling/levering van de Producten (waaronder beschadiging van de Producten of gebrek aan overeenstemming tussen de bestelde Producten en geleverde Producten) dient binnen de 7 dagen schriftelijk met ontvangstbevestiging te worden gemeld aan de Verkoper. De Gebruiker verbindt er zich in geval van gesignaleerde problemen of gebreken toe om de ontvangen Producten terug te zenden naar de Verkoper binnen de 7 dagen na ontvangst van de Producten. De kosten verbonden aan de terugzending zijn ten laste van de Verkoper.

Alle verhalen vervallen indien blijkt dat de Producten op verkeerde wijze werden aangewend, de richtlijnen en handleiding van de Verkoper niet werden gevolgd of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van de Verkoper.

Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW volgens het tarief van toepassing voor de Producten op datum van het plaatsen van de bestelling door de Gebruiker. De Verkoper heeft echter het recht de prijzen die voorkomen op de Site aan te passen indien omstandigheden onafhankelijk van haar wil de kostprijs van de Producten doet stijgen zoals o.m. ingeval van verhoging van leverancierskosten, transportkosten, enz.
Bij eventuele foutieve prijsmelding te wijten aan een technische fout heeft de verkoper het recht het order te annuleren.

Aansprakelijkheid

Deze Site  is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de Gebruiker over de activiteiten van de Verkoper.

De Verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de Site, het bestelproces, de levering / afhaling of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De Verkoper stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de Site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal Gebruikers. De Verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de Site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. De Verkoper draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, cliënteel e.d.

De Verkoper is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking. De Gebruiker is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder.

In welke veronderstelling dan ook, zelfs in het geval van een zware fout of een ernstige tekortkoming, is de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt tot 50% van de waarde van de bestelde Producten.

Bescherming van privacy

De Verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de Gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de Gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de Gebruiker van de Site die de Verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de Site optimaal op de Gebruiker ervan af te stemmen).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de Gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper.

 

Algemeen:

De verkoopsvoorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling ten alle tijden gewijzigd worden.

De nietigheid van om het even welke bepaling van deze voorwaarden zal geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

De Gebruiker erkent dat zij deze algemene online voorwaarden hebben gelezen en verklaren alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

De Gebruiker verbindt er zich toe elke adreswijziging onverwijld per aangetekend schrijven aan de Verkoper mee te delen.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe huidige algemene voorwaarden aanleiding zouden kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van het gerechtelijk arrondissement Zemst, onafhankelijk van de betalings- of leveringswijze. Partijen aanvaarden immers dat Zemst de plaats is waar de verbintenissen uit hoofde van de levering door de Verkoper aan de Gebruiker ontstaan, dit in de zin van art. 624, 2° Ger.W..